« върни се обратно


Коментар на промени в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 01.01.2010г.

Данъчно незадължено юридическо лице:


Съгласно добавената нова алинея 6 на чл. 3 като данъчно незадължено юридическо лице следва да се разбират Министерствата на различни държави,общини, фондации и подобни, когато същите са регистрирани според условията на ЗДДС. Понятието за данъчно незадължено юридическо лице не бива да се бърка с понятието данъчно незадължено лице. Понятие за данъчно незадължено лице не се открива в закона, поради което за всяка доставка следва да се извършва самостоятелно изследване на статута на получателя.


 


Доставка на услуга за лични нужди:


Във връзка с новата алинея 3 на чл. 21 от ЗДДС, когато доставчикът има съмнения дали получателя ще ползва услугата за лични нужди, доставчикът следва да изисква Декларация, в която получателя декларира за какви нужди ще се ползва услугата. Ако няма такава декларация към момента на доставката, в хода на ревизионно производство също може да се поиска.


 


Самооблагане по чл. 82 от ЗДДС:


Съгласно чл. 82 винаги, когато са налице следните условия на една доставка, за получателя възниква задължение за самооблагане:


1.      Доставчикът е установен извън страната;


2.      Услугата е с място на изпълнение в България;


3.      Доставката е облагаема.


 


Регистрация по чл. 97а от ДДС:


Целта на предварителната регистрация по чл. 97а е чуждестранните данъчни администрации да следят доставките към и от техните местни лица. Съгласно ал. 2 на чл. 97а, когато ДЗЛ предостави услуга по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на друга държава членка, освен че му възниква задължение за регистрация, възниква и задължение да подава VIES декларация. Задължението за подаване на VIES възниква, ако получателят е регистриран по ЗДДС. Задължението за регистрация по чл. 97а възниква само и единствено, когато услугата се определя по чл. 21, ал. 2. Тази регистрация важи както за юридически, така и за физически лица. При регистрация по чл. 97а лицето няма право да начислява данъка в доставките си, както и няма право на данъчен кредит.


Регистрацията по чл. 97а е предварителна и лицето следва да следи за наличието на останалите основание за регистриация – оборот, ВОП.


 


Ако се оказват международни услуги от местно лице, които се определят различно от чл. 21, ал. 2, и получателят няма задължение за самооблагане (възможно е някой страни-членки да не хармонизирали напълно Директивите свързани с ДДД), в този случай доставчикът трябва да следи дали не трупа обороти за регистрация в чуждата държава членка, където е установен получателя.


 


 


 


Подаване на VIES декларация:


Следва да се обърне внимание, че съгласно чл. 117, ал. 2, т. 9 всяко местно лице, което е доставчик на услуги по по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС, лица в друга държава членка, трябва да подава VIES декларация.


 


Три са кумулативните условия за подаване на VIES декларация:



  1. Услугата, която се предоставя да се определя с място на изпълнение по правилата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (а не в изключенията);

  2. Мястото на изпълнение трябва да е друга държава членка;

  3. Получателя да има ДДС номер.


 


Издаване на протоколи:


Съгласно чл. 81, ал. 6 от ПП на ЗДДС се издава Протокол по чл. 117 от закона в случаите, когато доставката е облагаема с нулева ставка, както и когато данък не следва да се начислява, като задължително се посочва основанието за неначисляване. В противен случай органите по приходите планират санкции в размера на данъка върху доставката. В момента работят по издаването на Указание на НАП, където изрично ще бъде посочено, че при неиздаване следват посочените санкци. Препоръчително е в тези случаи винаги да се издава протокол по чл. 117, а ако същият по ред причини не бъде включен в дневниците, данъчните не могат да санкционират за невключването, тъй като той не влияе на финансовия резултат.


Пример за доставка, при която следва да се издаде такъв протокол е изплащането на лихви по финансов заем отпуснат от чуждестранно дружество на местно дружество.


 


Деклариране на електронен адрес:


До 31.03.2010г. регистрираните към датата на влизане в сила на закона лица са длъжни да посочат електронен адрес за кореспонденция по чл. 101, ал. 5 от закона чрез подаване на декларация до компетентната ТД на НАП. Декларация не се подава, когато електронният адрес за кореспонденция е заявен за вписване в Агенцията по вписванията. Неподаването на декларацията е основание за служебна дерегистрация.


 


Ограничения за правото на приспадане на данъчен кредит за лек автомобил:


Възниква ограничение за приспадането на данъчен кредит, както при закупуването, така и при последващата експлоарация на леки автомобили. Независимо че в закона е дадено определение за лек автомобил (в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5) има издадено Писмо на Министерство на финансите (което в момента обаче не може да бъде открито), че органите по приходите трябва да следят Европейската класификация на производителите на автомобили при определянето на вида на автомобила, независимо от вида на регистрацията му в КАТ. Възникват големи съмнения относно данъчното третиране на разходите за доста автомобили като под съмнение, че не отговарят на нуждите на фирмите са поставени дори и регистрираните като 1+1 места. В момента органите по приходите работят върху издаването на Указание на тази тема и неформалния им съвет е ако е планирана покупка на фирмен автомобил да се изчака до момента на издаване на Указанието.


 


Важно за транспортните фирми:


Доставка, която е свързана с пътна инфраструктура, като напр. пътни винетки, магистрални такси, такси за тунели и подобни е услуга, свързана с недвижим имот и се облага на територията на недвижимия имот.


 


Доставка, която е свързана с ремонт на превозно средство вече се облага при получателя, независимо къде е извършен ремонта и независимо дали той е инцидентен или предвиден.